Koulutukset ja konsultaatio

Koulutukset ja konsultaatio palvelut

Koulutukset: Räätälöin koulutukset, valmennukset, ohjaukset työyhteisön kokemuksista ja tarpeista nousevien asioiden pohjalta. Koulutuksien sisällöt koostuvat esimerkiksi vuorovaikutus ja haastavien asioiden puheeksi ottaminen, tunne johtaminen, prosessi -ja muutos johtaminen.

Konsultaatio: Annan asiantuntija ja konsultaatiota erilaisiin varhaiskasvatus palvelujen kehittämiseen, sparraukseen ja ratkaisujen löytämiseen. Työyhteisön voimavarojen ja reflektion käyttäminen kuuluu osaksi asiantuntija ja konsultaatio työtäni sekä osaamistani.

 

Eeva-Monica Isoluoma

TUNNEJOHTAMINEN

Tunne johtamisen tärkeys on hyvä tunnistaa esimiestyössä. Tunteet tuovat työpaikoille iloa ja tunteet antavat värit ja sävyt elämään. Tunteilla on osoitettu olevan vaikutusta työn tekemiseen ja työyhteisöön. Ne vaikuttavat muun muassa asioiden omaksumiseen, muistiin, keskittymiseen sekä käyttäytymiseen. On myös sanottu, että tunteet todellisuudessa liikuttavat ihmisiä. Kannustaminen ja saman päämäärän saavuttaminen ovat työssä keskeistä, mutta myös tunteiden tunnistaminen ja salliminen, erilaisten mielipiteiden näkeminen positiivisena kokemuksena sekä esimiehen taito tulkita oikein sanatonta viestintää. Esimiehen kannattaa muistaa, että työntekijät ovat erilaisia ja saattavat kokea palautteen jyrkkinä vastalauseina tai pahemmillaan mitätöintinä. Sallivuuden ilmapiiri näkyy, kun jokainen työyhteisön jäsen tulee hyväksytyksi ja tuntee hyväksyntää.

PROSESSIJOHTAMINEN

Prosessijohtamisella tarkoitetaan toiminnan kuvaamista, kehittämistä ja johtamista prosessiajattelun mukaisesti. Sillä tavoitellaan ensisijaisesti parempaa ymmärrystä organisaation toiminnasta sekä toiminnan standardoinnin kautta saavutettavia tehokkuus hyötyjä. Prosessijohtamisesta puhuttaessa nousee esiin usein myös muutoksen johtaminen. Tätä ajatellaan usein niin, että muutos tapahtuu siirtymällä tilasta A tilaan B. Prosessijohtamisessa ajatellaan johtamisesta niin, että olemme mukana virtaavissa asioissa, joita kehitetään yhdessä eri osapuolten kanssa. Ei ole ns. yksin hallintaa vaan pyritään siihen, että johtajuus jakautuu eri toimijoille. Näin ollen voidaan luoda organisaatiossa tilanne, että organisaation jäsenet – johtaja mukaan lukien oppivat ymmärtämään ja hahmottamaan asiakokonaisuuksia sekä eri toiminnan yhteyksiä. Kyse on myös yhdessä kehittämisestä. Prosessijohtamisen hyötyjä ovat myös prosessikuvauksia tarkasteltaessa esimerkiksi tunnistetaan osaamisen kehittämisen täsmätarpeita, mikä on nykytila ja tavoitetila prosessin eri vaiheissa, tehdään läpinäkyväksi ammattilaisten roolit eri asiakkaille sekä prosessin riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, laadun ylläpitäminen ja parantaminen.

VUOROVAIKUTUS TYÖELÄMÄSSÄ

Vuorovaikutuksella tarkoitetaan kahden tai useamman asian vaikutusta toisiinsa. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä työelämätaitoja ja ne korostuvat tulevaisuudessa vielä entisestään. Vuorovaikutus vaikuttaa positiivisesti muun muassa urakehitykseen, motivaatioon, työtyytyväisyyteen, työpaikan tulokseen sekä hyvinvointiin. Hyvä vuorovaikutus näkyy myös vähentyneenä stressinä yksilötasolla ja organisaatiotasolla organisaation kehittymisenä. Vuorovaikutus näyttäytyykin erittäin oleellisena työn onnistuneen suorittamisen kannalta, sillä vain vuorovaikutuksen avulla voidaan päästä tavoitteeseen. Vuorovaikutus on myös kuuntelemista. Hyvä viestijä sopeutuu sekä työssä että arjessa erilaisiin eteen tuleviin tilanteisiin. Hän ottaa huomioon erilaiset persoonat ja viestii kunkin keskustelukumppanin tai tiimin kanssa sopivalla tavalla. Vuorovaikutustaitoja on mahdollista oppia ja kehittää lisää.